Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu „Klub tišnovských sládků”.

1. Věrnostní program „Klub tišnovských sládků"

 1. Věrnostní program „Klub tišnovských sládků" je provozován obchodní společností Pivovar Tišnov s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov, Česká republika, IČ: 044 79 939, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod zn. C90149. (dále jen „Pivovar Tišnov"). Program „Klub tišnovských sládků" je věrnostním programem, který je určen pro příznivce společnosti Pivovar Tišnov a umožňuje čerpat výhody při nákupu produktů a využívání služeb pivovaru Tišnov a jeho partnerů, kteří jsou do věrnostního programu zapojeni. Příznivci, kteří se zapojí do tohoto programu (stanou se členy „Klubu tišnovských sládků"), mohou čerpat výhody způsobem, který je popsán v článku 2.
 2. Pro účast v programu Klub tišnovských sládků platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla, které uživatel akceptuje vyplněním a odesláním registračního formuláře na adrese www.pivovartisnov.cz nebo vyplněním shodného papírového formuláře a jeho předáním pracovníku pivovaru.
 3. Právo stát se členem Klubu tišnovských sládků má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která vyplní registrační formulář. Tento může vyplnit na webových stránkách www.pivovartisnov.cz nebo osobně na adrese pivovaru. Účastníci programu obdrží členskou kartu Klub tišnovských sládků, na základě které bude možné čerpat dané výhody.
 4. Odesláním registračního formuláře účastníci programu Klub tišnovských sládků potvrzují, že všechny informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné. Změny údajů uvedených v registračním formuláři (především změna emailové či korespondenční adresy) musí být neprodleně ohlášena Pivovaru Tišnov. Ohlášení je možné provést osobně nebo na e-mailovu adresu info@pivovartisnov.cz.
 5. Registrace a účast v programu Sládek Tišnovského pivovaru je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka je v České republice.
 6. Členská karta je nepřenosná a registrovaný člen není oprávněn ji poskytnout k čerpání výhod jiné osobě.

2. Výhody věrnostního programu:

 1. Seznam výhod je průběžně aktualizován na adrese www.pivovartisnov.cz.
 2. Mezi výhody, které lze na základě členství čerpat, patří např.:
  1. Přednostní informace o akcích Pivovaru Tišnov

  2. Přednost účasti na akcích pořádaných Pivovarem Tišnov, např. komentované prohlídky pivovaru
  3. Exkluzivní předměty a nabídky pro členy Klubu tišnovských sládků
  4. Zvýhodněné ceny zboží ve vybraných prodejnách/provozovnách

3. Ztráta a zneužití členské karty Klub tišnovských sládků

 1. V případě jakékoliv ztráty nebo krádeže členské karty Klub tišnovských sládků je možné požádat o novou členskou kartu emailem na info@pivovartisnov.cz.
 2. Člen Klubu tišnovských sládků je povinen neprodleně informovat Pivovar Tišnov prostřednictvím emailu info@pivovartisnov.cz, pokud má podezření, že jeho členská karta je zneužívána třetí stranou. Pokud člen klubu Sládek Tišnovského pivovaru o skutečnosti náležitě informoval, nemá odpovědnost za škody způsobené zneužitím členské karty Klubu tišnovských sládků.

4. Ochrana údajů

 1. V rámci programu Klub tišnovských sládků Pivovar Tišnov vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude Pivovar Tišnov využívat a ukládat údaje o členovi Klubu tišnovských sládků, které uvedl v registračním formuláři se svým souhlasem.
 2. Odesláním registračního formuláře osoba potvrzuje souhlas s členstvím v Klubu tišnovských sládků, zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"), výslovný souhlas s tím, aby společnost Pivovar Tišnov, s.r.o., zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Člen klubu Sládek Tišnovského pivovaru uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové. Člen Klubu tišnovských sládků bere na vědomí, že požádá-li společnost Pivovar Tišnov o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost Pivovar Tišnov povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat či zajistit, a pokud člen Klubu tišnovských sládků zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných společností Pivovar Tišnov, je oprávněn žádat, aby společnost Pivovar Tišnov provedla či zajistila opravu, doplnění, blokaci či likvidaci poskytnutých osobních údajů. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uděluje člen Klubu tišnovských sládků na dobu trvání jeho členství v Klubu tišnovských sládků. Člen Klubu tišnovských sládků současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost Pivovar Tišnov zasílala účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost Pivovar Tišnov může též účastníkovi programu poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které pro členy programu ujednala s takovými třetími stranami a s nimiž uzavřela příslušná smluvní ujednání a může účastníkovi programu nechat zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž by těmto třetím stranám poskytovala osobní údaje účastníka programu.
  Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může člen Klubu tišnovských sládků kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem zaslaným emailem na info@pivovartisnov.cz.

5. Ukončení členství v Klubu tišnovských sládků

 1. Členové Klubu tišnovských sládků mají právo kdykoliv svoje členství zrušit bez výpovědní lhůty, a to doručením oznámení o zrušení své účasti emailem na info@pivovartisnov.cz.
 2. Společnost Pivovar Tišnov má právo kdykoliv členství zrušit ze závažného důvodu bez výpovědní lhůty, a to v těchto případech: (i) zneužití členské karty Klub tišnovských sládků, (ii) ukončení členství v Klubu tišnovských sládků podle bodu 6.1., (iii) porušení pravidel věrnostního programu Klub tišnovských sládků.
 3. V případě ukončení členství v Klubu tišnovských sládků není možné nadále čerpat výhody z členství plynoucí. Členové Klubu tišnovských sládků mají v tomto případě povinnost svou členskou kartu zničit.
 4. V případě ukončení členství v Klubu tišnovských sládků dojde v vyrovnámí závazků a pohledávek spojených s užívání karty. Jedná se především o vyplacení složené zálohy evidované na kartě účastníka. Tato bude doložena vyúčtováním.

6. Ukončení věrnostního programu Klub tišnovských sládků a změny Všeobecných podmínek a pravidel tohoto programu

 1. Pivovar Tišnov si vyhrazuje právo věrnostní program Klub tišnovských sládků, doplnit nebo změnit, a to na základě oznámení na Webových stránkách.
 2. Pivovar Tišnov si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit dle svého uvážení, pokud to bude v zájmu bezpečného fungování věrnostního programu Klub tišnovských sládků. Upravené Všeobecné podmínky budou zveřejněny na Webových stránkách pivovaru.

8. Přesnost a úplnost informací

 1. Pivovar Tišnov se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně uživatel bere na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
 2. Pokud by se ukázalo, že přes snahu Pivovaru Tišnov jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, uživatel souhlasí s tím, že společnost Pivovar Tišnov nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.
 3. Pivovar Tišnov neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek. Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými je možné dostat se mimo Webové stránky. Pivovar Tišnov nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek.

9. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla jsou platné od 1.6.2016.

 2. Veškeré dotazy týkající se Všeobecných podmínek a pravidel směřujte na info@pivovartisnov.cz.